”ALMINDELIGE BESTEMMELSER ” for leje af depotrum hos PIC-PAK, Silkeborg

 

1

Det lejede

 

1.1

I henhold til en ”Lejekontrakt” sammen med nærværende ”Almindelige bestemmelser - side”  får lejer ret til at opbevare gods i et nærmere angivet depotrum  (det lejede).

 

1.2

Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor det lejede.

 

1.3

Lejer har ingen ret til fremleje eller afståelse af det lejede.

 

1.4

Lejer må på ingen måde foretage ændringer af det lejede.

2

Anvendelse af det lejede

 

2.1

Det lejede må kun benyttes til opmagasinering af tørt gods.

 

2.2

Der må ikke drives virksomhed fra det lejede, og det lejede må ikke bruges som postadresse eller lignende.

 

2.3

Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på nogen anden måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker.

Alle former for madvarer eller ildelugtende varer må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.

 

2.4

Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede, eller på nogen måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige tilladelse.

 

2.5

Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

     

3

Adgang til det lejede

 

3.1

Lejer har ved indgåelse af lejekontrakt fået udleveret en nøgle (chip), som giver adgang til bygning. Lejer skal sikre sig, at nøglen (chippen) opbevares på betryggende måde. Såfremt der opstår mistanke om at nøglen er kommet uvedkommende i hænde, skal dette straks meddeles til udlejer.

 

3.2

Lejer har adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid, der fremgår af udlejers hjemmeside, eller efter særskilt aftale med udlejer. Udlejer er berettiget til at opkræve separat betaling for at give adgang til det lejede, udenfor normal åbningstid.

 

3.3

Udlejer kan uden forudgående varsel ændre den angivne åbningstid, og meddele dette på udlejers hjemmeside.

 

3.4

Såfremt lejer ønsker, at flere personer skal have adgang til depotrummet, er lejeren ansvarlig for disse personers færden. Lejekontrakt kan forlanges fremvist og skal medbringes.

 

3.5

Det lejede aflåses af lejer med hængelås. Udlejer er ikke i besiddelse af nøgler hertil.  Det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort.

 

3.6

Ved indflytning/udflytning og ophold i det lejede er lejer forpligtet til at færdiggøre flytningen før lukketid.

 

3.7

Lejer skal sørge for, at porte, døre  mv. er lukket og låst, når bygningen forlades.

     

4

Forsikring af det opbevarede

 

4.1

De, i det lejede opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring.
Alle forsikringer vedrørende det opbevarede, tegnes og betales af lejer.

     

5

Færdsel, ophold og adfærd på ejendommens område

 

5.1

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede eller på ejendommens område.

 

5.2

Rygning, myndighedskrav, efterladte effekter m.v.

Rygning eller brug af åben ild er strengt forbudt på hele området og overtrædelse heraf vil medføre bortvisning, uden tilbagebetaling af lejebeløbet.
Ifølge regulativ brandforebyggelses og –sikring,  må der ikke efterlades effekter i gangarealer, vindfang eller udendørs på anlægget. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet for lejers regning og risiko.

     

6

Lejens betaling og regulering

 

6.1

Betaling:
Ved lejeaftalens start betales for nøgle/chip, der giver adgang til ejendommen, på kr. 100,00.

Lejen betales månedsvis forud.

Lejen forfalder til betaling hver den 1. i måneden.

Hvis lejeperioden starter i løbet af en måned, betales der forholdsmæssige beregnet leje for startmåneden (30 dage) + den kommende måned.

Der bliver ikke fremsendt særskilte lejeopkrævninger udover lejekontrakten.

Lejer tilmelder sig betaling via PBS betalingsservice ved start af lejeaftalen.

Manglende betaling medfører, at adgangen til det lejede bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på kr. 100,- der forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede. Hvis lejen ikke tilmeldes automatisk PBS betaling pålægges der et månedlig faktureringsgebyr.

 

6.2

Ved for sent betaling beregnes der et rykkergebyr på kr. 100,-, samt en morarente med 5 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at afholde alle udgifter i forbindelse med dette.

 

6.3

Regulering af lejen kan ske hvert år den 1. januar, hvor lejen reguleres med  den procentvise stigning som nettoprisindekset er ændret fra 1. januar året før til den 1. januar i reguleringsåret, dog minimum 3 %.

Der foretages lejeregulering ved udgangen af året.

     

7

Lejers misligholdelse:

 

7.1

Hvis lejen forsinket i mere end 5 dage, har udlejer ret til at spærre for lejers adgang til det lejede. Udlejer  har ret til som følge af lejerestance, efter forudgående 5 dages varsel, at opsige lejemålet. Såfremt lejemålet opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje, indtil det lejede er tømt, ryddet og rengjort samt afleveret uaflåst

 

7.2

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale, har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav udlejer må have mod lejer, samt rimelige omkostninger som udlejer kan have i forbindelse med lejers misligholdelse. Effekter der opbevares i det lejede på tidspunkt for udlejers spærring af rummet, er overgivet til udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, som udlejer måtte have mod lejer.

 

7.3

Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt jf. 7.4 at bortsælge de i lejemålets værende ting på tidspunktet, for udlejers spærring af det lejede jf. 7.2. Et eventuelt beløb fra salget bruges til at dække ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

 

7.4

Udlejers udøvelse af sine rettigheder, i henhold til salgsfuldmagten, er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den påkrævet fastsatte betalingsfrist samt at udlejer efter betalingsfristens udløb med mindst 3 ugers forudgående varsel, har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt med mindre enhver forfalden ydelse i lejeforholdet er udlignet.

 

7,5

Som misligholdelse anses også overtrædelse af de øvrige ”Almindelige bestemmelser”, f.eks. overtrædelser jf. 1.4

     

8

Opsigelse af lejeaftalen:

 

8.1

Lejeraftalen skal fra lejers side opsiges senest den 1. i en måned, enten på mail eller sms. Hvorefter lejeaftalen ophører  ved udgangen af måneden.

 

8.2

Udlejers opsigelse:
Udlejer kan opsige lejemålet med seks måneders forudgående skriftlig varsel til den første i en måned.

     

9

Aflevering og fraflytning af lejemålet

 

9.1

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddet og rengjort i samme stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand, som er angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

 

9.2

Lejer er forpligtet til at rydde det lejede og rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtelse er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum 250,- kr. Udlejer vælger i hvilket omfang, det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytnings-dag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.

     

10

Udlejers ansvar og adgang til det lejede

 

10.1

Udlejers ansvar:
Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, om lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk m.v. Lejer er forpligtet til, i det omfang lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer jf. afsnit 4.1.

 

10.2

Udlejers adgang til det lejede:
Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse, jf. § 7. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede, efter 8 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer, med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

     

11

Bestemmelser og henvisninger i øvrigt

 

11.1

Adresseændringer og ændring af telefonnumre, mailadresser m.v. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejers oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

 

11.2

Parterne er enige om, at lejeaftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen.

 

11.3

Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejeaftalen og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen hverken før eller efter ombygning/genopførelse.

 

11.4

Det er forbudt at fjerne transportvogne, eller andre effekter fra ejendommens område, herunder også andre effekter, der henstår til udlejers elle lejers anvendelse.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk